Diascia Morning Mist Clear White

Diascia Morning Mist Clear White

Early flowering and compact,  small, pure white flowers.